Skip to content Skip to navigation

Oznámení o zpracování osobních údajů

ÚČEL A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jste poskytli (“Údaje”) budou zpracovávány pro následující účely:

a)   poskytování vyžádané služby (dále jen "Služba”) dle smlouvy uzavřené mezi Vámi a FCA Italy S.p.A. (“Společnost”);

b)   umožnění Společnosti, aby prováděla průzkumy spokojenosti zákazníků (“Spokojenost zákazníků”) ohledně kvality zboží a služeb Společnosti v souladu s oprávněnými zájmy Společnosti;

c)   za podmínky udělení Vašeho výslovného souhlasu, k zasílání obchodních sdělení, stejně jako zasílání reklamy produktů a služeb Společnosti, nebo provádění výzkumů trhu (“Marketing”);

d)   za podmínky udělení Vašeho výslovného souhlasu, k analyzování Vašeho chování, návyků a sklonů ke konzumaci za účelem vylepšení produktů a služeb poskytovaných Společností, stejně jako za účelem uspokojení Vašich očekávání (“Profilování”);

e)   za podmínky udělení Vašeho výslovného souhlasu, sdělování Údajů dceřiným a propojeným společnostem Společnosti, stejně jako jejich partnerům v automobilovém, finančním, pojišťovacím a telekomunikačním oboru, kteří je budou zpracovávat, aby zasílali obchodní sdělení, stejně jako reklamu jejich produktů a služeb, nebo aby prováděli výzkumy trhu (“Marketingové třetí Strany”).

Údaje mohou být zpracovávány v tištěné podobě, v automatizovaném nebo telematickém formátu, poštou nebo elektronickou poštou, telefonem (např. automatizované telefonní hovory, SMS, MMS), faxem a jakýmikoliv jinými elektronickými prostředky (např. webové stránky, mobilní aplikace).

DŮSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Poskytnutí Údajů není povinné. Avšak, neposkytnutí údajů označených jako povinné bude Společnosti bránit v poskytnutí Služby. Na druhou stranu, neposkytnutí dobrovolných Údajů Vám umožní přístup ke Službě.

PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

Údaje mohou být zpracovávány fyzickými osobami a/nebo právnickými osobami, jednajícími jménem Společnosti a na základě zvláštních smluvních závazků, sídlícími v členských státech EU nebo ve státech mimo EU.

Údaje mohou být sdělovány třetím stranám za účelem splnění právních povinností, vykonání příkazů orgánů veřejné správy anebo uplatňování práv Společnosti u soudů.

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EHP

V rámci svých smluvních vztahů může společnost předávat Údaje do států mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně jejich uchovávání v databázích spravovaných osobami jednajícími jménem Společnosti. Správa databází a zpracování Údajů jsou vázány účely zpracování a jsou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

V případě předání Údajů mimo EHP Společnost využije veškerá vhodná smluvní opatření za účelem zajištění přiměřené ochrany Údajů, včetně – mezi jinými – dohod založených na standardních smluvních doložkách přijatých Evropskou komisí o rozhodnutí o předávání osobních údajů mimo EHP.

SPRÁVCE A TÝM POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem je FCA Italy S.p.A., s registrovaným sídlem Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turín, Itálie.

Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese dpo@fcagroup.com.

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Údaje zpracovávané za účelem poskytování Služeb a Spokojenosti zákazníků bude společnost uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro splnění takových účelů. Ohledně Údajů zpracovávaných za účelem poskytování Služeb může společnost pokračovat v jejich uchovávání po delší dobu, která může být potřebná za účelem ochrany zájmů Společnosti, týkajících se případné odpovědnosti v souvislosti s poskytnutím Služeb.

Údaje zpracovávané pro účely Marketingu a Profilování budou uchovávány Společností od okamžiku udělení Vašeho souhlasu do okamžiku, kdy souhlas odvoláte. Jakmile bude souhlas odvolán, Údaje nebudou dále používány pro tyto účely, ačkoliv mohou být dále uchovávány společností, zejména pokud to bude potřebné pro ochranu zájmů společnosti v souvislosti s případnou odpovědností vztahující se k tomuto zpracování, ledaže příslušný dozorový orgán v tomto ohledu poskytne další vyjasnění.

VAŠE PRÁVA

Můžete uplatňovat následující práva:

1.    právo na přístup znamená právo obdržet od Společnosti informaci, zda jsou Vaše Údaje zpracovávané, případně na přístup k nim; 

2.    právo na opravu a právo na výmaz znamenají právo získat opravu nesprávných a/nebo neúplných Údajů, stejně jako právo na výmaz Údajů, pokud je žádost oprávněná;

3.    právo na omezení zpracování znamená právo požadovat pozastavení zpracování, pokud je žádost oprávněná;

4.    právo na přenositelnost údajů znamená právo získat Údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, stejně jako právo na předání Údajů jiným správcům;

5.    právo vznést námitku proti zpracování Údajů, pokud je žádost oprávněná, případně včetně případů kdy Údaje jsou zpracovávány pro účely marketingu nebo profilování;

6.    právo podat stížnost dozorovému orgánu v případě nezákonného zpracování Údajů.

Výše uvedená práva můžete uplatnit písemně u FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turín, Itálie, nebo na e-mailovou adresu privacy@fcagroup.com.